Ιδιωτικό απόρρητο

Η πρόσβαση στην τοποθεσία WASA.COM υποδηλώνει την αποδοχή από την πλευρά του χρήστη των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων

Πνευματικά δικαιώματα
Τα έγγραφα, οι εικόνες, τα εμπορικά σήματα και το υπόλοιπο υλικό που δημοσιεύεται και αναπαράγεται στην παρούσα τοποθεσία web (εφεξής «Τοποθεσία») ανήκουν στην Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, ιταλική εταιρεία με εταιρική έδρα στην Πάρμα, στη διεύθυνση Via Mantova 166 (εφεξής «Barilla») ή/και στις θυγατρικές ή εταιρείες χαρτοφυλακίου της, ή συνοδεύονται από άδεια από τρίτους για χρήση από την Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni ή/και άλλες θυγατρικές ή μητρικές εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Barilla, και δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Ευθύνη της Barilla
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτήν την Τοποθεσία και για τη χρήση που ενδέχεται να κάνουν τρίτοι, ή για οποιαδήποτε μόλυνση ενδέχεται να προκύψει από την πρόσβαση, τη διασύνδεση, τη λήψη υλικών και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών από αυτήν την τοποθεσία.
Κατά συνέπεια, η Barilla και οι θυγατρικές ή οι μητρικές εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Barilla δεν θα φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή συνεπακόλουθες ζημιές ή/και απώλειες οποιουδήποτε τύπου, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Τοποθεσίας ή από τη χρήση πληροφοριών ή/και περιεχομένου που δημοσιεύεται στην Τοποθεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία web, η οποία συνδέεται με την Τοποθεσία, ή στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω αυτής της Τοποθεσίας web.
Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται χωρίς χρέωση από τρίτους μέσω της Τοποθεσίας μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς χρέωση από την Barilla ή/και από θυγατρικές ή μητρικές εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Barilla.

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Η πρόσβαση σε ορισμένες ενότητες της Τοποθεσίας, η εγγραφή χρηστών ή/και τυχόν αιτήματα για πληροφορίες ή υπηρεσίες από χρήστες της Τοποθεσίας ενδέχεται να υπόκεινται σε καταχώριση προσωπικών δεδομένων, η επεξεργασία των οποίων από την Barilla, υπό την ιδιότητα του «Ελεγκτή» της διαδικασίας επεξεργασίας των δεδομένων, θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με το Ιταλικό Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003 σχετικά με την προστασία των δεδομένων με τίτλο «Codice in materia di protezione dei dati personali» (Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων) (εφεξής, «Κώδικας»).
Αυτές οι πληροφορίες έχουν σκοπό να ενημερώσουν τους χρήστες, ακόμη και πριν από την πρόσβαση στις διάφορες ενότητες της Τοποθεσίας και την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων, μέσα από τη συμπλήρωση των ειδικών φορμών στις διάφορες ενότητες της Τοποθεσίας, σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από την πλευρά της Barilla.

Αυτή η πληροφορία παρέχεται επίσης σε άτομα υπεύθυνα για ανηλίκους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες ενότητες της Τοποθεσίας, για την οποία απαιτείται η μεταφορά προσωπικών δεδομένων: μόνο τα εν λόγω άτομα επιτρέπεται να παρέχουν προσωπικά δεδομένα παιδιών, καθώς και τα προσωπικά τους στοιχεία υπό συγκεκριμένες συνθήκες και να δίνουν τη συγκατάθεσή τους για οποιοδήποτε ζήτημα για την αντιμετώπισή τους. Η διαδικασία για ένα τέτοιου τύπου ενδεχόμενο θα διεξάγεται αυτομάτως, όταν εμφανίζεται στην Τοποθεσία ημερομηνία γέννησης, η οποία υποδηλώνει ότι ο χρήστης είναι ανήλικος.

Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων
Ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών που έχουν πρόσβαση στις διάφορες ενότητες της Τοποθεσίας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από τους χρήστες, μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικών φορμών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:
α) για να επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες ενότητες της Τοποθεσίας, καθώς και για την παροχή και τη διαχείριση των διαφόρων παρεχόμενων υπηρεσιών,
β) ανάλογα με το αν υπάρχει ειδική προηγούμενη συγκατάθεση από την πλευρά του χρήστη και με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συγκατάθεση δεν έχει ανακληθεί, για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ (όπως, για να αναφέρουμε μόνο ως παράδειγμα, για την αποστολή προωθητικού και διαφημιστικού υλικού, την εκτέλεση σχετικών μελετών ανάλυσης για τους εγγεγραμμένους χρήστες, οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα στην Barilla να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα προς τους πελάτες της), συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των e-mail, του φαξ, των SMS και των MMS,
γ) για απάντηση σε αιτήματα χρηστών σχετικά με τα προϊόντα Wasa ή την τοποθεσία web (ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» της τοποθεσίας).

Μέθοδος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα διεξάγεται, κατά βάση, με αυτοματοποιημένο τρόπο, με διαδικασίες που σχετίζονται αυστηρώς με τους ανωτέρω στόχους.

Φύση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
Απαιτείται να παρέχονται τα προσωπικά δεδομένα που ορίζονται για κάθε τύπο χρήσης στις διάφορες ενότητες της Τοποθεσίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση η Barilla να καλύψει τις ανάγκες και τα αιτήματα των χρηστών που σχετίζονται με την Τοποθεσία. Επίσης, αν ο χρήστης είναι ανήλικος, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω προσωπικών στοιχείων σχετικά με το άτομο που είναι υπεύθυνο για τον ενήλικο: όνομα, επώνυμο και ημερομηνία γέννησης.
Η αποτυχία και η μερική ή εσφαλμένη παροχή προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τις αιτούμενες υπηρεσίες θα καταστήσει αδύνατη τη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων, ενώ η αποτυχία παροχής προαιρετικών (πλήρως, μερικώς ή με εσφαλμένο τρόπο) προσωπικών δεδομένων δεν θα παρεμποδίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
Πέρα από τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται απευθείας από τους χρήστες (όπως π.χ., το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, το e-mail, κ.τ.λ…), κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με την Τοποθεσία, τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της ίδιας της Τοποθεσίας συλλέγουν έμμεσα ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η μεταφορά των οποίων είναι αυτονόητη κατά την χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του διαδικτύου (όπως είναι, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, τα «cookie», η διεύθυνση «IP», τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται στην Τοποθεσία, οι διευθύνσεις «URL» εγγραφής των απαιτούμενων πόρων και ο χρόνος υποβολής του αιτήματος στο διακομιστή). Ορισμένες από τις εν λόγω διαδικασίες είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν από το χρήστη μέσω εργαλείων που διαθέτουν τα προγράμματά του για την περιήγηση στο διαδίκτυο. Τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για ανώνυμες στατιστικές έρευνες και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία.

Άτομα που επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα
Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα επιτρέπεται μόνο για τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες των τμημάτων της Barilla, οι οποίοι, ενεργώντας υπό την άμεση εποπτεία της τελευταίας, διορίζονται ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ως άτομα αρμόδια για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Κώδικα, και λαμβάνουν, στο εν λόγω πλαίσιο, τις κατάλληλες οδηγίες περί λειτουργίας. Το ίδιο ισχύει (με τα αρμόδια άτομα που διορίζονται από τους Υπεύθυνους επεξεργασίας) και για τους υπάλληλους ή τους συνεργάτες.

Κοινοποίηση ή διάδοση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται απευθείας από τους χρήστες, μέσω της συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών φορμών, δεν πρέπει να κοινοποιούνται ή να γνωστοποιούνται σε τρίτους, με την εξαίρεση των υπαλλήλων ή των συνεργατών των τμημάτων της Barilla και των Υπευθύνων επεξεργασίας που διορίζονται από την Barilla

Ελεγκτής και Υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
Ελεγκτής των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι η Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, η οποία διατηρεί τα κεντρικά της γραφεία στη διεύθυνση Via Mantova, 166, Parma 43122.
Υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:
1) Το τμήμα Επικοινωνίας και Εξωτερικών σχέσεων, το τμήμα Τεχνολογίας πληροφορικής και το τμήμα Μάρκετινγκ και Ψηφιακού μάρκετινγκ του Ελεγκτή,
2) Η Fullsix SpA, με καταχωρισμένα γραφεία στη διεύθυνση Viale del Ghisallo 20, Milan 20151, Italy, σχετικά με τη διαχείριση του διακομιστή στον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα,
3) Η Promoservice S.r.l. με καταχωρισμένα γραφεία στη διεύθυνση Viale Mentana n. 92, 43100, Parma, σχετικά με τα αιτήματα για πληροφορίες και για την αποστολή προωθητικού και διαφημιστικού υλικού,
4) Η ContactLab S.r.l., με καταχωρισμένα γραφεία στη διεύθυνση Via Natale Battaglia, 12 – 20127 Milano, σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, καθώς και με την αποστολή προωθητικού και διαφημιστικού υλικού,
5) Η DGT MEDIA Srl a socio unico, με καταχωρισμένα γραφεία στο Τορίνο, στη διεύθυνση Via Legnano 26, 10100, για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της Τοποθεσίας.

Δικαιώματα χρηστών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα

«Άρθρο 7 – Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και άλλα δικαιώματα
1. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει επιβεβαίωση σχετικά με το αν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν, ακόμη και αν δεν έχει εγγραφεί ακόμα, καθώς και να απαιτήσει να λάβει ενημέρωση σχετικά με την επικοινωνία που είχε με την Τοποθεσία σε κατανοητή μορφή.
2. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με:
α) την πηγή των προσωπικών δεδομένων,
β) το σκοπό και τη μέθοδο επεξεργασίας τους,
γ) τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία που διεξάγεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων,
δ) τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ταυτότητας του Ελεγκτή, των Υπευθύνων επεξεργασίας και του διορισμένου αντιπροσώπου στην Ιταλία, όπου απαιτείται,
ε) τα θέματα ή τους τύπους των οργανισμών, στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν από κοινού τα προσωπικά δεδομένα, στα πλαίσια του ρόλου του διορισμένου αντιπροσώπου στην Ιταλία, των Υπευθύνων επεξεργασίας ή του εντεταλμένου προσωπικού.
3. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να λαμβάνει:
α) ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή, όπου ισχύει, προσθήκες στα δεδομένα,
β) ενημέρωση για τη διαγραφή, τη μετατροπή σε ανώνυμη φόρμα ή τον αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που δεν απαιτείται να αποθηκεύονται για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν, στη συνέχεια, σε επεξεργασία,
γ) επιβεβαίωση σχετικά με το ότι οι διαδικασίες που αναφέρονται στις ενότητες α) και β), συμπεριλαμβανομένου του συγκεκριμένου περιεχομένου, έχουν κοινοποιηθεί σε εκείνους στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί οι πληροφορίες ή σε εκείνους με τους οποίους έχουν χρησιμοποιηθεί από κοινού οι πληροφορίες, με εξαίρεση την περίπτωση όπου η εν λόγω ενέργεια αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν τη χρήση σαφώς δυσανάλογων μέσων σε σχέση με το εν λόγω δικαίωμα.
4. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί (πλήρως ή μερικώς):
α) για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτόν, ακόμα και αν τα εν λόγω δεδομένα άπτονται του λόγου για τον οποίο συλλέχθηκαν,
β) στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον σχετίζουν με το σκοπό της αποστολής διαφημιστικού ή άμεσα προωθητικού υλικού μάρκετινγκ ή με τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή επιχειρηματικών επικοινωνιών.»
Η άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω ενδέχεται να γίνεται απευθείας ή μέσω διαμεσολάβησης, εγγράφως ή μέσω αντιπροσώπου σε άλλα άτομα ή ενώσεις.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο Άρθρο 7 και τρόπος λήψης της λίστας των Υπευθύνων επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα, καθώς και να απαιτήσουν την πλήρη λίστα των Υπευθύνων επεξεργασίας, αποστέλλοντας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του Ελεγκτή στο webline@barilla.it ή απλή ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETÀ PER AZIONI – Public Relations Department – Via Mantova, 166 – 43122, PARMA (Italy).
Επιπρόσθετα, οι χρήστες, με την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα β) παραπάνω, αποστέλλοντας e-mail από τη διεύθυνση e-mail του χρήστη και επιλέγοντας τη συγκεκριμένη «σύνδεση» που υπάρχει σε όλα τα μηνύματα e-mail.

Μέθοδος τροποποίησης του προφίλ του χρήστη
Οι χρήστες έχουν, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα ή να απαιτήσουν την ακύρωση του προφίλ τους, είτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Τροποποίηση δεδομένων» της Τοποθεσίας ή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση της Barilla (webline@barilla.it) ή απλή ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETÀ PER AZIONI – Public Relations Department – Via Mantova, 166 – 43122, PARMA (Italy).